کابل فیبر نوری سنترال تیوب - کورنینگ SST™

محافظ فیوژن کورنینگ CORNING

کورنینگ انواع مختلفی ازتجهیزات محفاظت از اتصالات فیبر نوری را ارائه می دهد. کریمپ های حرارتی کورنینگ در دو نسخه کریمپ های مخصوص فیبر های تکی و کریمپ های محافظتی فیبرهای نواری ( ریبون) ، ارائه می گردند.

Part/Number: .........
Part Number Product Details Units per Delivery
2806031-01 Heat-Shrink Fusion Splice Protector Parts, single-fiber, 60 mm long 50/1
2806032-01 Heat-Shrink Fusion Splice Protector Parts, single-fiber, 40 mm long 50/1
2806031-04 Heat-Shrink Mass Splice Protector parts, 2- or 4-fiber ribbon, 40 mm long 25/1
2806031-012 Heat-Shrink Mass Splice Protectors, 6- or 12-fiber ribbon, 40 mm long 25/1
A0276859 Splice Pak™ Splice Protector, yellow, 250/250 μm 25/1
A0295149 Splice Pak™ Splice Protector, blue, 250/900 μm 25/1
A0295150 Splice Pak™ Splice Protector, green, 900/900 μm 25/1
FSA-012 Crimp protection (150/pack) 150/1
FSA-019 15 mm Single-Fiber Mini Heat-Shrink Splice Protectors; mini 250 μm only 100/1
FSA-026 15 mm Single-Fiber Mini Heat-Shrink Splice Protectors; no rod, 250 μm only 100/1