کریمپ - محافظ فیوژن - METZ CONNECT

کریمپ - محافظ فیوژن - METZ CONNECT

برای محافظت از منطقه اسپلایس ( فیوژن ) از اثرات محیطی و آسیب و بهبود ثبات مکانیکی،
طول: 30 میلیمتر
در مقادیر جزئی عرضه نمی شود
پک 12تایی

Part/Number: 15090401-E