شرینک حرارتی - محافظ فیوژن - METZ CONNECT

شرینک حرارتی - محافظ فیوژن - METZ CONNECT

برای محافظت از منطقه اسپلایس ( فیوژن ) از اثرات محیطی و آسیب و بهبود ثبات مکانیکی،
طول: 40 میلیمتر
در مقادیر جزئی عرضه نمی شود

Part/Number: 15090402-I