پچ کورد فیبر نوری مونتاژ دوتایی - FC to FC

پچ کورد فیبر نوری - FC to FC, 2 fibres, Zipcord Tight-Buffered, LSZH, 2.8 mm legs

پچ کورد ها برای اتصالات غیر دائمی بین پچ پنل ها ، تجهیزات انتفال و غیره استفاده میشود . این کابل ها برای راه حل Plug Play اجرا میشوند و هنگامی که چنین راه حلی دقیق باشد میتوان سیستم های کابل کشی بزرگ را سریعا نصب کرد
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع پوشش خارجی : LSZH™/FRNC
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C
  •  گروه فیبر نوری : مالتی مد Multi-mode (OM1, OM2)
  •  متراژ : 1 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m
  •  قطر خارجی : 2.8 mm legs
  •  نوع کابل : تاید بافر
  •  رنگ پچ کورد : نارنجی

Part/Number: 171702X5ZX10XXM
Part Number Product Details
171702B5Z31001M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 1m
171702B5Z31002M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 2m
171702B5Z31003M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 3m
171702B5Z31004M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 4m
171702B5Z31005M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 5m
171702B5Z31006M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 6m
171702B5Z31007M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 7m
171702B5Z31008M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 8m
171702B5Z31009M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 9m
171702B5Z31010M FC to FC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM2, 10m
171702K5Z41001M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 1m
171702K5Z41002M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 2m
171702K5Z41003M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 3m
171702K5Z41004M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 4m
171702K5Z41005M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 5m
171702K5Z41006M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 6m
171702K5Z41007M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 7m
171702K5Z41008M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 8m
171702K5Z41009M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 9m
171702K5Z41010M FC to FC, 2 fibres, zipcord tight-buffer, LSZH, 2.8 mm legs, OM1, 10m