پچ کورد فیبر نوری مونتاژ دوتایی - LC Duplex - SC Duplex

پچ کورد فیبر نوری - LC Duplex to SC Duplex Low-Loss Patch cord, 2 fibres, Zipcord Tight-Buffered, LSZH, 2.0 mm legs

پچ کورد ها برای اتصالات غیر دائمی بین پچ پنل ها ، تجهیزات انتفال و غیره استفاده میشود . این کابل ها برای راه حل Plug Play اجرا میشوند و هنگامی که چنین راه حلی دقیق باشد میتوان سیستم های کابل کشی بزرگ را سریعا نصب کرد
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع پوشش خارجی : LSZH™/FRNC
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C
  •  گروه فیبر نوری : مالتی مد 50 µm MM (OM4,OM3)
  •  متراژ : 1 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m
  •  قطر خارجی : 2.0 mm legs
  •  نوع کابل : تاید بافر
  •  رنگ پچ کورد : فیروزه ای

Part/Number: E055702X5Z200XXM
Part Number Product Details
E055702Q5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 1m
E055702Q5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 2m
E055702Q5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 3m
E055702Q5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 4m
E055702Q5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 5m
E055702Q5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 6m
E055702Q5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 7m
E055702Q5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 8m
E055702Q5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 9m
E055702Q5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 10m
E055702Q5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, Low-Loss, 15m
E055702T5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 1m
E055702T5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 2m
E055702T5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 3m
E055702T5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 4m
E055702T5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 5m
E055702T5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 6m
E055702T5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 7m
E055702T5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 8m
E055702T5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 9m
E055702T5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 10m
E055702T5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, Low-Loss, 15m