پچ کورد فیبر نوری مونتاژ دوتایی - LC Duplex - SC Duplex

پچ کورد فیبر نوری - LC Duplex to SC Duplex Patch cord, 2 F, Zipcord Tight-Buffered cable, LSZH, 2.0 mm legs

پچ کورد ها برای اتصالات غیر دائمی بین پچ پنل ها ، تجهیزات انتفال و غیره استفاده میشود . این کابل ها برای راه حل Plug Play اجرا میشوند و هنگامی که چنین راه حلی دقیق باشد میتوان سیستم های کابل کشی بزرگ را سریعا نصب کرد
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع پوشش خارجی : LSZH™/FRNC
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C
  •  گروه فیبر نوری : مالتی مد و سینگل مد 62.5µm MM (OM1), 50 µm MM (OM4,3,2), SM (OS2)
  •  متراژ : 1 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m
  •  قطر خارجی : 2.0 mm legs
  •  نوع کابل : تاید بافر
  •  رنگ پچ کورد : زرد، نارنجی، فیروزه ای

Part/Number: 0XXX02X5Z200XXM
Part Number Product Details
047202G5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 1m
047202G5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 2m
047202G5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 3m
047202G5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 4m
047202G5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 5m
047202G5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 6m
047202G5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 7m
047202G5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 8m
047202G5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 9m
047202G5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 10m
047202G5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 15m
047202G5Z20020M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 20m
047202R5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 1m
047202R5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 2m
047202R5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 3m
047202R5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 4m
047202R5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 5m
047202R5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 6m
047202R5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 7m
047202R5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 8m
047202R5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 9m
047202R5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 10m
047202R5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 15m
047202R5Z20020M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OS2, 20m
055702B5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 1m
055702B5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 2m
055702B5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 3m
055702B5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 4m
055702B5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 5m
055702B5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 6m
055702B5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 7m
055702B5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 8m
055702B5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 9m
055702B5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 10m
055702B5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM2, 15m
055702K5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 1m
055702K5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 2m
055702K5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 3m
055702K5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 4m
055702K5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 5m
055702K5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 6m
055702K5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 7m
055702K5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 8m
055702K5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 9m
055702K5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 10m
055702K5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 15m
055702K5Z20020M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM1, 20m
055702Q5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 1m
055702Q5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 2m
055702Q5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 3m
055702Q5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 4m
055702Q5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 5m
055702Q5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 6m
055702Q5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 7m
055702Q5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 8m
055702Q5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 9m
055702Q5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM4, 10m
055702T5Z20001M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 1m
055702T5Z20002M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 2m
055702T5Z20003M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 3m
055702T5Z20004M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 4m
055702T5Z20005M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 5m
055702T5Z20006M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 6m
055702T5Z20007M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 7m
055702T5Z20008M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 8m
055702T5Z20009M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 9m
055702T5Z20010M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 10m
055702T5Z20015M LC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.0 mm legs, OM3, 15m