پچ کورد فیبر نوری مونتاژ دوتایی - SC APC to SC APC

پچ کورد فیبر نوری - SC APC to SC APC, 2 fibres, Zipcord Tight-Buffered, LSZH, 2.8 mm legs

پچ کورد ها برای اتصالات غیر دائمی بین پچ پنل ها ، تجهیزات انتفال و غیره استفاده میشود . این کابل ها برای راه حل Plug Play اجرا میشوند و هنگامی که چنین راه حلی دقیق باشد میتوان سیستم های کابل کشی بزرگ را سریعا نصب کرد
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع پوشش خارجی : LSZH™/FRNC
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C
  •  گروه فیبر نوری : سینگل مد Single-mode (OS2)
  •  متراژ : 1 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m
  •  قطر خارجی : 2.8 mm legs
  •  نوع کابل : تاید بافر
  •  رنگ پچ کورد : زرد

Part/Number: 444402X5Z310XXM
Part Number Product Details
444402G5Z31001M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 1m
444402G5Z31002M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 2m
444402G5Z31003M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 3m
444402G5Z31004M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 4m
444402G5Z31005M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 5m
444402G5Z31006M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 6m
444402G5Z31007M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 7m
444402G5Z31008M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 8m
444402G5Z31009M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 9m
444402G5Z31010M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 10m
444402G5Z31015M SC APC to SC APC, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, SMF-28® Ultra OS2, 15m
444402R5Z31001M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 1m
444402R5Z31002M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 2m
444402R5Z31003M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 3m
444402R5Z31004M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 4m
444402R5Z31005M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 5m
444402R5Z31006M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 6m
444402R5Z31007M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 7m
444402R5Z31008M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 8m
444402R5Z31009M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 9m
444402R5Z31010M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 10m
444402R5Z31015M SC APC to SC APC Patch cord, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OS2, 15m