پچ کورد فیبر نوری مونتاژ دوتایی - SC Duplex - SC Duplex

پچ کورد فیبر نوری - SC Duplex to SC Duplex Low-Loss, 2 fibres, Zipcord Tight-Buffered, LSZH, 2.8 mm legs

پچ کورد ها برای اتصالات غیر دائمی بین پچ پنل ها ، تجهیزات انتفال و غیره استفاده میشود . این کابل ها برای راه حل Plug Play اجرا میشوند و هنگامی که چنین راه حلی دقیق باشد میتوان سیستم های کابل کشی بزرگ را سریعا نصب کرد
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع پوشش خارجی : LSZH™/FRNC
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C
  •  گروه فیبر نوری : مالتی مد 50 µm MM (OM4,OM3)
  •  متراژ : 1 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m
  •  قطر خارجی : 2.8 mm legs
  •  نوع کابل : تاید بافر
  •  رنگ پچ کورد : فیروزه ای

Part/Number: E575702X5Z800XXM
Part Number Product Details
E575702Q5Z80001M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 1m
E575702Q5Z80002M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 2m
E575702Q5Z80003M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 3m
E575702Q5Z80004M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 4m
E575702Q5Z80005M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 5m
E575702Q5Z80006M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 6m
E575702Q5Z80007M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 7m
E575702Q5Z80008M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 8m
E575702Q5Z80009M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 9m
E575702Q5Z80010M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 10m
E575702Q5Z80015M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM4, Low-Loss, 15m
E575702T5Z80001M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 1m
E575702T5Z80002M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 2m
E575702T5Z80003M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 3m
E575702T5Z80004M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 4m
E575702T5Z80005M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 5m
E575702T5Z80006M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 6m
E575702T5Z80007M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 7m
E575702T5Z80008M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 8m
E575702T5Z80009M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 9m
E575702T5Z80010M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 10m
E575702T5Z80015M SC Duplex to SC Duplex, 2 fibres, zipcord tight-buffered, LSZH, 2.8 mm legs, OM3, Low-Loss, 15m