پچ کورد Duplex Jumpers  سری  EDGE™

پچ کورد Duplex Jumpers سری EDGE™

پچ کورد های سری EDGE™ Duplex Jumpers با دو سر کانکتور LC Duplex پیشرفته ترین پچ کورد صنعت فیبر نوری می باشد که به آسانی و بدون نیاز به ابزار خاص به سادگی قابلیت تغییر قطبیت را در استاندارد TIA-568 را دارا می باشد و این طراحی بی نظیر دوتار نوری را در یک روکش پیشرفته فراهم و با فناوری عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® را در خود جای داده است.
ویژگی های کاربردی:
  •  Riser (OFNR)
  •  Provide consistent quality, ensure system performance,and reduce installation time
  •  درج افت :Allows for more connections in a link when deploying aTIA-942-compliant system
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: 7X7X02XD1200XXM
Part Number Product Details Fiber Category
787802GD120001M Bend-Improved Single-mode (OS2), 1 m Bend-improved SM (OS2)
787802GD120002M Bend-Improved Single-mode (OS2), 2 m Bend-improved SM (OS2)
787802GD120003M Bend-improved Single-mode (OS2), 3 m Bend-improved SM (OS2)
787802GD120004M Bend-Improved Single-mode (OS2), 4 m Bend-improved SM (OS2)
787802GD120005M Bend-Improved Single-mode (OS2), 5 m Bend-improved SM (OS2)
787802GD120007M 12F, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP (pinned), Type-A polarity, Stagger 1, 10 ft Bend-improved SM (OS2)
787802GD120008M Bend-Improved Single-mode (OS2), 8 m Bend-improved SM (OS2)
787802GD120010M Bend-Improved Single-mode (OS2), 10 m Bend-improved SM (OS2)
797902QD120001M 50 µm multimode (OM4), 1 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120002M 50 µm multimode (OM4), 2 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120003M 50 µm multimode (OM4), 3 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120004M 50 µm multimode (OM4), 4 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120005M 50 µm multimode (OM4), 5 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120006M 50 µm multimode (OM4), 6 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120007M 50 µm multimode (OM4), 7 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120008M 50 µm multimode (OM4), 8 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120009M 50 µm multimode (OM4), 9 m 50 µm MM (OM4)
797902QD120010M 50 µm multimode (OM4), 10 m 50 µm MM (OM4)
797902TD120001M 50 µm multimode (OM3), 1 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120002M 50 µm multimode (OM3), 2 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120003M 50 µm multimode (OM3), 3 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120004M 50 µm multimode (OM3), 4 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120005M 50 µm multimode (OM3), 5 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120006M 50 µm multimode (OM3), 6 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120007M 50 µm multimode (OM3), 7 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120008M 50 µm multimode (OM3), 8 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120009M 50 µm multimode (OM3), 9 m 50 µm MM (OM3)
797902TD120010M 50 µm multimode (OM3), 10 m 50 µm MM (OM3)