آچار کرونه - Crimp Tool LSA-PLUS® - متز کانکت

آچار شبکه - Crimp Tool LSA-PLUS® - متز کانکت METZ CONNECT


  •  آچار مخابراتی یا قیچی مخابراتی مجهز به سنسور پیشرفته ، کلید تکمیل فناوری LSA-PLUS در روش قرارگیری صحیح سیم در داخل محل اتصال ترمینال ها و کانکشن های IDC می باشد.

Part/Number: 130818-E