آچار پانچ شبکه Parallel jaw pliers 1 3/8 inch - متز کانکت

آچار پانچ شبکه Parallel jaw pliers 1 3/8 inch - متز کانکت METZ CONNECT


  •  آچار قابل تنظیم موازی در جابجایی حهت فشردن یکنواخت ماژول ها و کیستون جک های استاندارد شبکه سری C6Amodul، Module E-DAT و سوکت های استاندارد صنعتی سری E-DAT
  •  کاربری بسیار آسان

Part/Number: 140301-E